การสร้างความมั่งคั่งผ่านแผนทางการเงิน

(Wealth Management for Financial Planner)

1. การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth creation):

เป็นการ การบริหาร รายได้ ควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม

ซึ่งต้องมีวินัยในการออม และควบคุมรายจ่าย เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคต ด้วยหลักการวางแผน Consumption planning

แนวคิด  หาเงินได้ ใช้เงินเป็น

2. การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth protection):

 เป็นการคุ้มครอง ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถ ฯลฯ หรือตัวเราซึ่งเป็นผู้หารายได้

โดยการ  

>วางแผนประกันภัย (Insurance Planning)

>วางแผนการเกษียณ (Retirement  Planning) คลิ๊กดู

แนวคิด เพื่อลดความสูญเสียและอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ที่จะส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงทางการเงินในอนาคต

3. การต่อยอดความมั่งคั่ง (Wealth accumulation):

เป็นการสะสมความมั่งคั่ง ผ่าน

> การวางแผนทางภาษี (Tax planning)

>การวางแผนการลงทุน (Investment planning)

 แนวคิดคือ เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม และเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์จากการลงทุน

4. การส่งมอบความมั่งคั่ง (Wealth distribution):

เป็นการส่งมอบความมั่งคั่งให้กับบุคคลที่เรารักเพื่อให้เขาเป็นผู้รับมรดก เช่น

ลูก หลาน ญาติพี่น้องหรือองค์กรการกุศล ผ่านการวางแผนมรดก (Estate planning)

แนวคิด  รู้แบ่งปัน ด้วยการสร้างคุณค่าแก่ตัวเราต่อทายาทและองค์กรสาธารณะ