กรมสรรพากร ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ค

https://epit.rd.go.th/publish/index.php

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

http://www.dbd.go.th/index.php

สภาวิชาชีพบัญชี

http://www.fap.or.th/

สำนักงานประกันสังคม

https://www.sso.go.th/wpr/

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทย

http://www.thaipvd.com/THAIPVD/index_newth.php

ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

http://www.rd.go.th/publish/33892.0.html

The revenue department

http://www.rd.go.th/publish/index_eng.html

ข้อหารือภาษีอากร

http://www.rd.go.th/publish/26579.0.html

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

http://www.tpa.or.th/

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

https://www.oic.or.th/th/home

กระทรวงการคลัง

http://www.mof.go.th/home/index.php

คลินิคภาษีเพื่อประชาชน

http://taxclinic.mof.go.th/

https://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx