บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

1. จดทะเบียนพาณิชย์,  ร้านค้า,  คณะบุคคล


 2. จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

      –  จองชื่อนิติบุคคล

      –  จดหนังสือบริคณห์สนธิ

      –  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างฯ


 3. จดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่,  แก้ไขกรรมการ

เข้า-ออก,  วัตถุประสงค์,  เพิ่มสาขา,  เพิ่มทุน,  รายชื่อผู้ถือหุ้น ฯลฯ


 4. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี


 5. ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


 6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง


 7. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


 8. ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าว


 9. บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร